top of page

Algemene voorwaarden Doreth Eijkens | Interieur Architectuur 2018

 

Artikel 1. Definities 

Gebruiker: Doreth Eijkens / Interieur Architectuur, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52597024, gevestigd en kantoorhoudende aan de Burgmeester Vissersstraat 24 [5037 PR] te Tilburg; 

Opdracht: de opdracht die is beschreven in de door de Wederpartij getekende offerte, dan wel Overeenkomst; 

Overeenkomst: de door de Wederpartij getekende offerte; 

Wederpartij: de natuurlijk persoon of natuurlijke personen gezamenlijk of de rechtspersoon, die een Opdracht verstrekt aan de Gebruiker. 

Intellectuele Eigendomsrechten:ontwerpen en de (de daarmee samenhangende) tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die de Gebruiker bij de uitvoering van de opdracht heeft vervaardigd. 

 

Artikel 2. Toepassing 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Gebruiker en de Wederpartij. Hieronder vallen ook de wijzigingen, aanvullingen en uitbreidingen als bedoeld in 3.1. Indien wordt afgeweken van bepalingen in deze algemene voorwaarden, dan is dat in de Overeenkomst opgenomen. 

2. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht zijn of worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Alsdan zullen partijen met elkaar in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel onverbindende bepalingen overeen te komen, die - gelet op het doel en strekking hiervan - zo min mogelijk afwijken van de nietige dan wel onverbindende bepalingen. 

3.Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden onverenigbaar is met een bepaling in de Overeenkomst, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst. 

4. Indien de Wederpartij bestaat uit twee of meer natuurlijke personen, zijn zij beiden opdrachtgever en hoofdelijk verantwoordelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (waaronder de gegeven of te geven informatie en de betaling van de uitgevoerde werkzaamheden).

 

Artikel 3. Aard en omvang van de Opdracht, offerte 

1.   De aard en omvang van de Opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden. Wijzigingen, aanpassingen en uitbreidingen, die later worden overeengekomen, worden geacht hiervan deel uit te maken. Offertes van Gebruiker zijn gebaseerd op de informatie die door de Wederpartij is verstrekt. De Wederpartij staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Opdracht heeft verstrekt. 

2. Acceptatie van de offerte geschiedt door een schriftelijke bevestiging van de Wederpartij, door ondertekening van de offerte van de Gebruiker.  

3. De offerte geldt gedurende een periode van dertig dagen, gerekend vanaf de datum van het verzenden van de offerte, tenzij anders in de offerte schriftelijk aangegeven. 

4. De schriftelijke communicatie over de offerte en de Overeenkomst, en over de uitvoering daarvan, dan wel aanpassingen, aanvullingen en uitbreidingen verloopt schriftelijk, bij voorkeur per e-mail. 

 

Artikel 4. Prijs en betaling 

1.   Gebruiker vermeldt in de offerte, indien aan de orde per fase, het overeengekomen honorarium op basis van het opgegeven uurtarief en geschatte opgave van het aantal uren. Dit honorarium is exclusief bureaukosten, reis- en verblijfskosten, druk- en plotkosten, kosten van adviseurs of van toezicht op de uitvoering van de (bouwkundige) werkzaamheden kosten van revisietekeningen, foto’s, maquettes en dergelijke, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van de bestaande toestanden. Deze kosten worden afzonderlijk, zo mogelijk gespecificeerd, aan Wederpartij in rekening gebracht. 

2.   Gebruiker kan niet aan zijn offerte of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Hieronder vallen ook aanvullende werkzaamheden als gevolg van gewijzigde overheidsvoorschriften, wijzigingen in het ontwerp op verzoek van Wederpartij nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd. In dat geval mag Gebruiker de aanvullende werkzaamheden aan de Wederpartij op basis van een periodieke factuur ten titel van meerwerk voor honorarium en kosten in rekening brengen. In een voorkomend geval kan de Gebruiker aan de Wederpartij op voorhand opgave doen van dit honorarium en deze kosten. 

3.   Gebruiker is gerechtigd om een aanbetaling te verlangen van de Wederpartij, tenzij anders overeengekomen. Het percentage van de aanbetaling zal in de Overeenkomst worden vermeld. 

4.   Gebruiker is gerechtigd Wederpartij periodiek te factureren voor verrichte werkzaamheden. Tevens kan Gebruiker een gedeeltelijke vooruitbetaling verlangen of zekerheid voor betaling tot maximaal het bedrag van de opdracht. 

5.   Facturen worden gezonden naar het adres van de Wederpartij, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 

6.   De betalingstermijn bedraagt veertien dagen na dagtekening van de door Gebruiker aan de Wederpartij verzonden factuur, tenzij anders is overeengekomen. 

7.   Bij niet tijdig vooruitbetalen of betalen van facturen of het niet tijdig verstrekken van de verlangde zekerheid is Gebruiker gerechtigd (de aanvang van) haar werkzaamheden op te schorten. 

8.   Vanaf de vijftiende dag na dagtekening van de factuur is sprake van verzuim. De Wederpartij is vanaf dat tijdstip tot de datum van betaling tevens de wettelijke (handels)rente verschuldigd. 

 

Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht 

1. Indien en zodra blijkt, dat een termijn als vermeld in de offerte dreigt te worden overschreden, zal de Gebruiker dit aan de Wederpartij melden en in overleg een nadere afspraak dienaangaande maken. De in de offerte vermelde termijnen zijn daarom nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. 

2. Met de uitvoering zal worden begonnen wanneer de Wederpartij de eventueel voor de uitvoering benodigde gegevens aan de Gebruiker heeft overgelegd. Indien hierbij vertraging optreedt, zal de termijn als hiervoor bedoeld in het eerste lid van dit artikel dienovereenkomstig worden verlengd. 

3. De Gebruiker is gerechtigd om derden in te schakelen indien dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is. 

 

Artikel 6. Intellectueel eigendomsrecht 

Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot door de Gebruiker in het kader van de Opdracht bedachte ontwerpen berusten uitsluitend bij de Gebruiker. Het is de Wederpartij niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van de Gebruiker dan wel de daarmee samenhangende bescheiden zoals tekeningen, schetsen e.d. dan wel een deel daarvan te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Gebruiker. 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

1. De Gebruiker is met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor gevolgschade, zoals gederfde winst. 

2. De Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Wederpartij voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. 

3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht. 

4. De Gebruiker zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van: 

a. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens en/of materiaal etc. afkomstig van Wederpartij. De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie; 

b. iedere tekortkoming van de Wederpartij bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het voldoende medewerking verlenen bij de uitvoering van de overeenkomst; 

c.werkzaamheden of werken van een derde (bijvoorbeeld een interieurbouwer of aannemer) die - al dan niet op verzoek van de Wederpartij - bij de betreffende werkzaamheden of werken uit is gegaan van tekeningen, beelden of maatvoeringen die de Gebruiker in de aan de Wederpartij op te leveren of opgeleverde producten heeft opgenomen of daaraan ten grondslag heeft gelegd. De genoemde derden moeten voor hun werken of werkzaamheden uitgaan van eigen maatvoeringen.

Indien de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aansprakelijkheid van de Gebruiker jegens derden, zal de Wederpartij de Gebruiker ter zake jegens die derden vrijwaren. 

5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door hulppersonen en derden die hij inschakelt bij de uitvoering van de Opdracht. 

6. De Gebruiker is niet aansprakelijk, indien de Wederpartij de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen. 

7. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van gebreken van aan de Gebruiker door derden toegeleverde zaken, die door de Gebruiker zijn geleverd aan de Wederpartij, tenzij en voor zover de Gebruiker haar leverancier aansprakelijk kan stellen voor die schade en deze de schade aan Gebruiker heeft vergoed. 

8. De Wederpartij is aansprakelijk voor schade die de Gebruiker en/of door haar ingeschakelde personen lijden tijdens de uitvoering van de opdracht op het terrein van de Wederpartij, tenzij sprake is van opzet en/of grove nalatigheid van de Gebruiker of de door haar ingeschakelde personen. 

 

Artikel 8. Klachten  

1. Aanspraken van de Wederpartij jegens de Gebruiker welke verband houden met de uitvoering van de Opdracht vervallen, indien deze niet zijn ingesteld binnen één maand nadat de aanspraak is ontdekt. De mededeling aan de Gebruiker dient schriftelijk en per aangetekende post te geschieden. Indien niet tijdig en op de wijze als hiervoor omschreven is geklaagd, wordt de Gebruiker geacht alle verplichtingen jegens de Wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen. 

2. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op. 

3. In geval van gerechtvaardigde klacht is de Gebruiker gehouden tot het - naar keuze van de Gebruiker - binnen een redelijke termijn herstellen van fouten dan wel tot restitutie van de vergoeding ontvangen voor de uitvoering van de Opdracht. 

4. Afwijkingen van geringe betekenis tussen de uitgevoerde diensten of het geleverde werk van de Gebruiker en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, zijn geen tekortkoming en kunnen daarom geen reden zijn voor een klacht of een tekortkoming. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp of de diensten, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.  

5. Indien het ontwerp van de Gebruiker niet kan worden uitgevoerd voor de door de Wederpartij uitdrukkelijk aan de Gebruiker opgegeven geraamde bouwsom en deze omstandigheden te wijten zijn aan de Gebruiker, is de Gebruiker uitsluitend gehouden om het ontwerp te herzien zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten of ander nadeel. De kosten van herziening van het ontwerp zijn voor rekening van de Gebruiker. 

 

Artikel 9. Overmacht en ontbinding 

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. 

2. Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Gebruiker of Wederpartij komt. Onder overmacht worden mede begrepen omstandigheden, die een normale uitoefening van de werkzaamheden verhinderen, zoals, doch niet uitsluitend, stakingen, ziekte van de Gebruiker, vervoersstoringen, één en ander zowel als deze voorkomen bij het bedrijf van de Gebruiker als bij haar toeleveranciers resp. de derden waarvan de Gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt. 

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

4. Voorts heeft Wederpartij de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden indien hij niet akkoord is met een door de Gebruiker tussentijds doorgevoerde prijswijziging welke heeft plaatsgevonden binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst. 

5. De Gebruiker is gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien aan de Wederpartij voorlopig of definitief uitstel van betaling is verleend, door de Wederpartij op grond van financiële omstandigheden een betalingsregeling wordt aangeboden, dan wel indien voor de Wederpartij het faillissement is aangevraagd, dan wel de Gebruiker op redelijke gronden het vermoeden heeft dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen. 

6. De Gebruiker is gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de Wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet. Eén en ander onverminderd alle overige aan de Gebruiker toekomende rechten, waaronder het recht volledige betaling en/of schadevergoeding te vorderen. 

7. Bij het voordoen van de in 9.5 en 9.6 genoemde omstandigheden, wordt hetgeen de Gebruiker van de Wederpartij te vorderen heeft steeds en met onmiddellijke ingang opeisbaar. 

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op alle Overeenkomsten tussen de Wederpartij en de Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen die ontstaan uit de Opdracht zullen worden beslecht in Nederland en wel door de ter zake bevoegde rechter in het arrondissement Breda. 

 

Artikel 11. Herziening van de algemene voorwaarden 

1. Herziening van deze algemene voorwaarden door de Gebruiker is steeds mogelijk. De inwerkingtreding wordt bij de bekendmaking van de voorwaarden aan de Wederpartij vermeld. 

2. Gebruiker dient de Wederpartij uiterlijk 30 (dertig) dagen voor inwerkingtreding van de herziene algemene voorwaarden hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de Wederpartij de wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe algemene voorwaarden. 

Architectenregister nr. 4.090915.00

bottom of page